پروژه احداث اسکلت ساختمان اداری

موضوع پروژه: پروژه احداث اسکلت ساختمان اداری

محل پروژه: تهران

سطح زيربنا: 12,000 مترمربع

کارفرما: **

دستگاه نظارت: **

مبلغ اوليه پيمان: 119,400 میلیون ریال فهرست قیمت روز مترمربع زیر بنا

تاریخ عقد پیمان: 99/07/07

مبلغ كاركرد: 152,901 میلیون ریال

مبلغ تعديل: -------

وضعيت كار: در حال اجرا

** طرح از محل بودجه‌های عمرانی (طبق توضیحات ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه)

 

 


چاپ   ایمیل