پروژه ساختمان اداری و صنعتی

موضوع پروژه: کلیه عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری و صنعتی

محل پروژه: تهران

سطح زيربنا: 41,000  مترمربع

کارفرما : **

دستگاه نظارت: **

مبلغ اوليه پيمان : 965,000  ميليون ريال (فهرست 95 - شاخص مبنای سه ماهه چهارم 94) با 25% افزايش پيمان 1,206,250 ميليون ريال 

تاریخ عقد پیمان : 95/08/01

مبلغ كاركرد : 2,687,105  ميليون ريال 

مبلغ تعديل:  781,655  ميليون ريال 

وضعيت كار: تحویل موقت در دوره تضمین

** طرح از محل بودجه‌های عمرانی (طبق توضیحات ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه)


چاپ   ایمیل