پروژه برج مجتمع اداری نوآور

موضوع پروژه: كليه عمليات سازه فلزي و بتني، ابنيه، محوطه‌سازي و تكميلي ورودي كردستان
محل پروژه: تهران
سطح زيربنا: 33 هزار متر مربع
بهره‌بردار : مركز ارتباطات سيار – همراه اول
کارفرما : شرکت نوآور (تحت پوشش بنیاد 15 خرداد)
طراح : مهندسان مشاور باوند
دستگاه نظارت: مهندسان مشاور باوند

بخش اول
عمليات سازه فلزی و بتنی:

مبلغ اوليه پيمان: 6,800 ميليون ريال با تحويل‌ مصالح به نرخ فهرست 1370  توسط‌ كارفرما
با 25% افزايش پيمان 8,500 ميليون ريال

تاریخ عقد پیمان: 76/10/29
تاريخ تحویل موقت: آذر ماه 1379
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 154,442 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 11,926 ميليون ريال


بخش دوم
عملیات ابنیه و محوطه سازی :

مبلغ اوليه پيمان: 17,500 ميليون ريال (فهرست 1377)
با 25% افزايش پيمان 21,875 ميليون ريال

تاریخ عقد پیمان: 79/3/10
تاريخ تحویل موقت: فروردين ماه 1381
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 466,750 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 46,483 ميليون ريال


بخش سوم
عملیات تکمیلی ورودی کردستان :

مبلغ اوليه پيمان: 2,060 ميليون ريال (فهرست 1377)
تاریخ عقد پیمان: 82/04/11
تاريخ تحویل موقت: دي ماه 1382
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 12,439 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 1,422 ميليون ريال

   


چاپ   ایمیل