پروژه مجتمع تجاري، اداري اطلس نياوران

موضوع پروژه: اجراي عمليات فونداسيون
محل پروژه: تهران، خيابان پاسداران
سطح: 11.600 متر مربع
کارفرما: شرکت باغ فردوس ایرانیان
طراح: مهندسین مشاور معماری و شهرسازی طرح و انديشه شيوا اطلس
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور معماری و شهرسازی طرح و انديشه شيوا اطلس

مبلغ اوليه پيمان: 34,546 ميليون ريال (فهرست 88 – شاخص مبناي 3ماهه سوم90)

با 26% افزايش پيمان 43,608 ميليون ريال

* در اين پيمان تا 30% افزايش مبلغ پيمان پيش بيني شده بود.
تاریخ عقد پیمان: 91/06/20
تاريخ تحويل موقت: ارديبهشت ماه 94
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي):
72,647 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 60,794 ميليون ريال 

 


چاپ   ایمیل