پروژه ساختمان ستاد فرماندهي و حفاظت اطلاعات نداجا

موضوع پروژه: عمليات ابنيه، تاسيسات و محوطه سازي
محل پروژه: انزلي
سطح زيربنا: مجموع زيربنا حدود 10 هزار مترمربع
- ستاد: 8.560 مترمربع
- حفاظت: 1.150مترمربع
بهره‌بردار : معاونت مهندسي دفاعي و پدافند غيرعامل نداجا
کارفرما : معاونت مهندسي دفاعي و پدافند غيرعامل نداجا
طراح : مهندسين مشاور گنو
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور گنو
مبلغ اوليه پيمان: 11,967 ميليون ريال (فهرست 1380)
با 25% افزايش پيمان 14,959 ميليون ريال
الحاقيه 1,700 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان : 81/04/17
تاريخ تحويل موقت:
- ساختمان ستاد فرماندهي: آذر ماه 1382
- ساختمان حفاظت اطلاعات: ارديبهشت ماه 1383
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 173,387 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 19,972 ميليون ريال


چاپ   ایمیل