پروژه ساختمان ادارات مركزي اویک

موضوع پروژه: عمليات گودبرداري و نيلينگ
محل پروژه: تهران
بهره‌بردار : مهندسي ساختمان صنايع نفت (OIEC)
کارفرما : مهندسي ساختمان صنايع نفت (OIEC)
طراح : مهندسان مشاور باوند
دستگاه نظارت: مهندسان مشاور باوند
مبلغ اوليه پيمان: 54,447 ميليون ريال (فهرست 1382)
تاریخ عقد پیمان: 82/05/20
تاريخ تحويل موقت:
پس از اجراي سازه نگهبان و گود برداري بعلت عدم صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري در شهريور ماه 1383 طبق ماده 48 خاتمه پيمان داده شد.
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 124,040 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 16,460 ميليون ريال


چاپ   ایمیل