پروژه ساختمان اداري - تجاري نگين قلهك

موضوع پروژه: عمليات ابنيه و تاسيسات
محل پروژه: تهران
سطح زيربنا: حدود 18 هزار متر مربع
بهره‌بردار : بخش هاي اداري و تجاري مختلف
کارفرما : شركت سرمايه گذاري ايرانيان اطلس
طراح : مهندسين مشاور آركولوگ
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور آركولوگ


مبلغ اوليه پيمان: 43,000 ميليون ريال (فهرست 1383)
با 25% افزايش پيمان 53,750 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 84/02/26
تاريخ تحويل موقت: بهمن ماه 1387
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 420,929 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 102,391 ميليون ريال‌

  


چاپ   ایمیل