پروژه طرح و اجراي ساختمان و پاركينگ كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي

موضوع پروژه: كليه طرح و اجراي ساختمان و پاركينگ
نوع قرارداد: EPC
محل پروژه: تهران، ميدان بهارستان
سطح زيربنا: 37,300 مترمربع
 بهره‌بردار :مجلس شوراي اسلامي
کارفرما: سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران

طراح: شركت سايول 
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور پارامادان

مبلغ اوليه پيمان: 300,465 ميليون ريال - فهرست 88 – شاخص مبناي 3ماهه سوم 89
تاریخ عقد پیمان: 90/02/18

تاریخ تحویل موقت: باتوجه به اعلام عدم تامين نقدينگي جهت اجراي پروژه توسط كارفرما، در تاریخ 93/06/11 باستناد ماده 15- 5 شرایط عمومی پیمان‌های طرح و ساخت خاتمه پیمان یافت.

مبلغ كاركرد و تعدیل
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 538,672 ميليون ريال
- بدون احتساب تورم: 402,761 ميليون ريال

  


چاپ   ایمیل