پروژه پارکینگ طبقاتی

موضوع پروژه: اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی

محل پروژه: تهران

سطح زيربنا: 47,295 مترمربع

کارفرما : **

دستگاه نظارت: **

 

مبلغ اوليه پيمان : 414,000  ميليون ريال (فهرست 94 - شاخص مبنای سه ماهه چهارم 93)

تاریخ عقد پیمان : 94/06/02

تاريخ تحويل موقت:
فاز یک: مرداد ماه 96
فاز دو: اسفند ماه 96
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 705,791 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 705,791 ميليون ريال

 

 

** طرح از محل بودجه‌های عمرانی (طبق توضیحات ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه)


چاپ   ایمیل