پروژه 624 واحد مسكوني ريحانه

موضوع پروژه: عمليات اجرايي ابنيه و تاسيسات (چهار بلوك تيپ جی)
محل پروژه: شهر جديد هشتگرد
بهره‌بردار : موسسه ناجي سازان امين (وابسته به بنياد تعاون ناجا)
کارفرما : موسسه ناجي سازان امين
طراح : مهندسين مشاور شورا
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور شورا


مبلغ اوليه پيمان: 257.571 ميليون ريال (فهرست 1386)
تاریخ عقد پیمان: 87/06/13
تاريخ تحويل موقت: با توجه به اعلام عدم تامين نقدينگي جهت اجراي پروژه توسط كارفرما و ركود بازار مسكن و عدم امكان پيش فروش، درمرحله پايان اسكلت، در تاريخ 08/12/1389 بدرخواست كارفرما تحويل قطعي گرديد.
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 470,682 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم:‌‌ 123,452 ميليون ريال

  


چاپ   ایمیل