پروژه احداث ساختمان اداری بانک

موضوع پروژه: پروژه اجرای کامل و تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی

محل پروژه: تهران

سطح زيربنا: 4,485 مترمربع

کارفرما: **

دستگاه نظارت: **

مبلغ اوليه پيمان: 145,262 فهرست 98 شاخص مبنای سه ماهه دوم 98

تاریخ عقد پیمان: 16/11/98

مبلغ كاركرد:  306,006 میلیون ریال

مبلغ تعديل: 66,142 میلیون ریال

وضعيت كار: تحویل موقت شده در دوره تضمین

** طرح از محل بودجه‌های عمرانی (طبق توضیحات ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه)

 

 


چاپ   ایمیل