پروژه احداث ساختمان دیوان عدالت اداری

موضوع پروژه: كليه عمليات ساختماني و تاسيساتي
محل پروژه: تهران
سطح زيربنا: ۳۸ هزار مترمربع
بهره‌بردار : ديوان عدالت اداري
کارفرما : سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران
طراح : مهندسين مشاور گنو
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور گنو

 

۱- قرارداد اولیه:

مبلغ اوليه پيمان: ۳۳۵,۰۵۲ ميليون ريال - فهرست ۸۸  شاخص مبناي ۳ ماهه سوم ۹۰
تاریخ عقد پیمان: ۹۱/۰۴/۱۱
تاريخ تحويل موقت   با توجه به اعلام عدم تامين نقدينگي جهت اجراي پروژه توسط كارفرما، در مورخ 92/08/29 طبق ماده 48 خاتمه پيمان داده شد.
مبلغ كاركرد و تعديل:

- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 366,230 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: ۲۳۶,۹۷۰   ميليون ريال

۲- قرارداد تکمیلی:

مبلغ اوليه پيمان: 469,286 ميليون ريال (فهرست ۹۲  شاخص مبناي ۳ ماهه سوم ۹۳) با 25% افزايش پيمان 586,607 ميليون ريال 

الحاقیه 62,556 ميليون ريال با 25% افزایش الحاقیه 78,195 میلیون ریال 
تاریخ عقد پیمان: ۹۳/۰۶/۱۲
تاريخ تحويل موقت:بهمن ماه ۹۴ (در حال رفع نقص)
مبلغ كاركرد و تعديل:

- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 801,040 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 670,342 ميليون ريال 

 

مبلغ کل كاركرد و تعديل هر دو قرارداد:

- بااحتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 1,167,270 میلیون ریال

- بدون احتساب تورم: 907,314 ميليون ريال 


چاپ   ایمیل