پروژه مجتمع اداري وليعصر – ونك

موضوع پروژه: اجراي اسكلت بتني
محل پروژه: تهران
سطح زيربنا: 15 هزار متر مربع
بهره‌بردار : وزارت رفاه
کارفرما : شركت ايران سازه (وابسته به سازمان تامين اجتماعي)
طراح : دكتر مير قادري و همكاران
دستگاه نظارت: دكتر مير قادري و همكاران
مبلغ اوليه پيمان: 8,089 ميليون ريال (فهرست 1379)
با 25% افزايش پيمان 10,111 ميليون ريال

تاریخ عقد پیمان: 79/08/23
تاريخ تحويل موقت: دي ماه 1381
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 105,431 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 10,500 ميليون ريال


چاپ   ایمیل