پروژه احداث ساختمان اداری

موضوع پروژه: کلیه عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری

محل پروژه: تهران

سطح زيربنا: 1,860 مترمربع

کارفرما: **

دستگاه نظارت: **

مبلغ اوليه پيمان:46,800فهرست 95 شاخص مبنای سه ماهه دوم 95

تاریخ عقد پیمان: 95/06/15

 

تاريخ تحويل موقت: ساختمان اداری: آذر ماه 96  ---- ساختمان موتورخانه: آبان ماه 97


مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 
52,317 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 52,317 ميليون ريال

 

 

 

** طرح از محل بودجه‌های عمرانی (طبق توضیحات ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه)


چاپ   ایمیل