پروژه كارخانه كاشي آپادانا سرام

موضوع پروژه: عمليات تسطيح، كارهاي بتني سالن‌هاي توليد، فونداسيون سازه اصلي، كانال‌هاي بتني، فونداسيون تجهيزات صنعتي و كف سازي سالن‌هاي توليد
محل پروژه: قزوين - بوئين زهرا
متراژ: 250 هزار متر مربع
بهره‌بردار : شركت آپاداناسرام (تحت پوشش سازمان بازنشستگي كشوري)
کارفرما : شركت آپاداناسرام
طراح : مهندسين مشاور اينكوتكنيك
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور اينكوتكنيك

1- قرارداد اصلي به شماره: 82/1948
مبلغ اوليه پيمان: 64.000 ميليون ريال (فهرست 1382)
با 25% افزايش پيمان 80.000 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 82/12/02
تاريخ تحويل موقت: بخش يك: اسفند ماه 1383 – بخش دو: مرداد ماه 1385
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 796,227 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 105,658 ميليون ريال


2- متمم شماره يك به شماره: 84/6676
مبلغ اوليه پيمان: 77.717 ميليون ريال (فهرست 1382)
با 40% افزايش پيمان 108.804 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 84/10/17
تاريخ تحويل موقت: بخش يك: مرداد ماه 1386 – بخش دو: ارديبهشت ماه 1387 –
 بخش سه: فروردين ماه 1388
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 687,381 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 167,206 ميليون ريال

3- الحاقيه متمم شماره يك به شماره: 87/100/2765
مبلغ اوليه پيمان: 53.146 ميليون ريال (فهرست 1382)
تاریخ عقد پیمان: 87/04/29
تاريخ تحويل موقت: بخش يك: فروردين ماه 1388 – بخش دو: مرداد ماه 1389
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 315,864 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 85,096 ميليون ريال

4- قرارداد خريد و حمل و نصب سازه فلزي و پوشش ساختمان‌هاي جنبي و پوشش مخازن سيستم تصفيه و سيلوهاي گرانول
مبلغ اوليه پيمان: 19.185 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 89/07/19
تاريخ تحويل موقت: خرداد ماه 1390
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 49,832 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 13,425 ميليون ريال


چاپ   ایمیل