پروژه کارخانه جدید شرکت پاکان به شو

موضوع پروژه: پروژه تهیه مصالح و اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی برق و مکانیکی (بدون اسکلت فلزی) بخش جنوبی پروژه کارخانه جدید شرکت پاکان به شو

محل پروژه: تاکستان - قزوین

سطح زيربنا: 40.000 مترمربع

کارفرما: شرکت پاکان به شو

دستگاه نظارت: شرکت پاکان به شو

دستگاه طراح: مهندسان مشاور ژرف اندیشان

مبلغ اوليه پيمان: 1.095.692 میلیون ریال

تاریخ عقد پیمان: 1400/04/20

مبلغ كاركرد: 286.198 میلیون ریال

 مبلغ تعديل: 35.168 میلیون ریال

وضعيت كار: در حال اجرا


چاپ   ایمیل