پروژه كارخانه توليد شمش آلومينيوم جاجرم

موضوع پروژه: عمليات اجرايي سيويل و سازه سالن احياء
محل پروژه: جاجرم
بهره‌بردار : شركت آلوميناي ايران (وابسته به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)
کارفرما : شركت آلوميناي ايران
طراح : مهندسين مشاور ناموران
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور ناموران

مبلغ اوليه پيمان: 210.000 ميليون ريال (فهرست 1386)
تاریخ عقد پیمان: 87/01/05
تاريخ تحويل موقت: آذر ماه 1388
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 692,384 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 186,534 ميليون ريال

 


چاپ   ایمیل