پروژه كارخانجات نساجي بروجرد

موضوع پروژه: عمليات بتن آرمه سازه
محل پروژه: بروجرد
بهره‌بردار : كارخانجات نساجي بروجرد (وابسته به بانك صنعت و معدن)
کارفرما : كارخانجات نساجي بروجرد
طراح : مهندسان مشاور سانو
دستگاه نظارت: مهندسان مشاور سانو
مبلغ اوليه پيمان: 93 ميليون ريال
با 25% افزايش پيمان 115 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 63/05/28
تاريخ تحويل موقت: تير ماه 1364
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 37,592 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 130 ميليون ريال


چاپ   ایمیل