پروژه تعميرگاه‌هاي ام‌تي‌يو و اتوملارا

موضوع پروژه: عمليات ساختماني، تاسيساتي و محوطه‌سازي همراه با اجراي شمع‌هاي بتني
محل پروژه: بوشهر
بهره‌بردار : فرماندهي مهندسي ساختمان و تاسيسات نداجا
کارفرما : فرماندهي مهندسي ساختمان و تاسيسات نداجا
طراح : مهندسان مشاور تاژكان
دستگاه نظارت: مهندسان مشاور تاژكان
مبلغ اوليه پيمان: 1,020 ميليون ريال
با 25% افزايش پيمان 1.275 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 68/10/15
تاريخ تحويل موقت: شهريور ماه 1372
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 138,239 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 2,289 ميليون ريال


چاپ   ایمیل