پروژه برج‌هاي مسكوني البرز

موضوع پروژه: اجراي اسكلت بتني و سقف بلوك‌هاي شماره 1 و 2
محل پروژه: تهران
سطح زيربنا: 16 هزار متر مربع
بهره‌بردار : شركت نوسازي و عمران اكباتان (وابسته به بنياد مسكن)
کارفرما : شركت نوسازي و عمران اكباتان
طراح : مهندسين مشاور طرح و آمايش
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور طرح و آمايش


مبلغ اوليه پيمان: 5.900 ميليون ريال (فهرست 1381)
با 25% افزايش پيمان 7.375 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 81/08/18
تاريخ تحويل موقت: دي ماه 1383
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 73,166 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم:‌‌ 9,709 ميليون ريال


چاپ   ایمیل