پروژه خوابگاه بهداشتكاران دهان و دندان

موضوع پروژه: عمليات ساختماني و تاسيساتي، ساختمان‌هاي جنبي و محوطه‌سازي
محل پروژه: همدان
بهره‌بردار : وزارت بهداشت و درمان
کارفرما : وزارت بهداشت و درمان
طراح : مشاور اردام
دستگاه نظارت: مشاور اردام


مبلغ اوليه پيمان: 318 ميليون ريال
با 25% افزايش پيمان 396 ميليون ريال

تاریخ عقد پیمان: 64/03/25
تاريخ تحويل موقت: مهر ماه 1368
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 57,033 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم:‌‌ 470 ميليون ريال

 


چاپ   ایمیل