پروژه ساختمان‌‌هاي مخابرات، دژبان و موتورخانه شماره يك نداجا

موضوع پروژه: عمليات سازه، ابنيه، تاسيسات و محوطه سازي
محل پروژه: انزلي
سطح زيربنا: مجموع زيربنا حدود 2 هزار مترمربع
- مخابرات: 695 مترمربع و دژبان: 1.230 مترمربع
- موتورخانه: 240 مترمربع
بهره‌بردار : معاونت مهندسي دفاعي و پدافند غيرعامل نداجا
کارفرما : معاونت مهندسي دفاعي و پدافند غيرعامل نداجا
طراح : مهندسين مشاور گنو
دستگاه نظارت: مهندسين مشاور گنو
مبلغ اوليه پيمان: 4,565 ميليون ريال (فهرست 1381)
با 25% افزايش پيمان 5,706 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 81/11/14
تاريخ تحويل موقت:
ساختمان‌هاي مخابرات و موتورخانه شماره يك: مهر ماه 1383
ساختمان دژبان: مرداد ماه 1384
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 53,185 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 7,058 ميليون ريال


چاپ   ایمیل