پروژه پادگان قصر فيروزه

موضوع پروژه: انبار سوله و دو دستگاه پل بتن آرمه روي مسيل
محل پروژه: تهران
بهره‌بردار : نيروي هوائي ارتش
کارفرما : نيروي هوائي ارتش
طراح : فرماندهي پدافند هوائي
دستگاه نظارت: فرماندهي پدافند هوائي
مبلغ اوليه پيمان: 20 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 62/12/17
تاريخ تحويل موقت: دي ماه 1363
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 6,795 ميليون ريال
- بدون احتساب تورم: 22 ميليون ريال


چاپ   ایمیل