پروژه مجتمع متالورژی پودر ايران

موضوع پروژه: عمليات ساختماني، محوطه‌سازي و بتن آرمه صنعتي
محل پروژه: شهر صنعتي البرز - قزوين
بهره‌بردار : مجتمع متالورژي پودر ايران (وابسته به بانك صنعت و معدن)
کارفرما : مجتمع متالورژي پودر ايران
طراح : مركز مهندسي صنايع ايران
دستگاه نظارت: مركز مهندسي صنايع ايران
مبلغ اوليه پيمان: 351 ميليون ريال
با 25% افزايش پيمان 439 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 65/06/29
تاريخ تحويل موقت: تير ماه 1369
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 72,410 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 650 ميليون ريال


چاپ   ایمیل