پروژه بيمارستان 100 تختخوابي سازمان تامين اجتماعي انزلي

موضوع پروژه: عمليات ساختماني، تاسيساتي و محوطه سازي
محل پروژه: انزلي
سطح زيربنا: 15 هزار متر مربع
بهره‌بردار : وزارت بهداشت و درمان
کارفرما : شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران
طراح : شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران
دستگاه نظارت: شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران


مبلغ اوليه پيمان: 13.217 ميليون ريال (فهرست 1377)
با 25% افزايش پيمان 16.250 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 73/11/19
تاريخ تحويل موقت: خرداد ماه 1382
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 212,889 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم:‌‌ 24,522 ميليون ريال

  


چاپ   ایمیل