پروژه بيمارستان 200 تختخوابي سازمان تامين اجتماعي بوشهر

موضوع پروژه: كليه عمليات ساخت اسكلت بتني، ابنيه، تاسيسات و محوطه‌سازي
محل پروژه: بوشهر
سطح زيربنا: 33 هزار متر مربع
بهره‌بردار : بخش بهداشت و درمان سازمان تامين اجتماعي
کارفرما : شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران
طراح : شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران
دستگاه نظارت: شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران

1- اسكلت بتني:

مبلغ اوليه پيمان: 2.110 ميليون ريال (فهرست 1369)
با 25% افزايش پيمان 2.637 ميليون ريال

تاریخ عقد پیمان: 69/10/29
تاريخ تحویل موقت: تير ماه 1372
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 187,995 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 3,112 ميليون ريال

2- عمليات ساختماني، تاسيساتي (بعد از اسكلت بتني تا مرحله اتمام پروژه و 85.000 مترمربع محوطه‌سازي)

مبلغ اوليه پيمان: 10.839 ميليون ريال (فهرست 1370)
الحاقيه 1.500  ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 72/07/10
تاريخ تحویل موقت: دي ماه 1376
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 520,695 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم: 25,171 ميليون ريال

  


چاپ   ایمیل