پروژه بيمارستان تخصصي زنان و زايمان مهر و منازل مسكوني پزشكان

موضوع پروژه: عمليات سازه، ابنيه، تاسيسات مكانيكي، الكتريكي و محوطه‌سازي
محل پروژه: برازجان
سطح زيربنا: 4 هزار متر مربع
بهره‌بردار : شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران (وابسته به سازمان تامين اجتماعي)
کارفرما : شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران
طراح : شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران
دستگاه نظارت: شركت مديريت طرح و اجراء خانه‌سازي ايران


مبلغ اوليه پيمان: 2.500 ميليون ريال (فهرست 1370)
با 25% افزايش پيمان 3.125 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان : 73/11/01
تاريخ تحويل موقت: مهر ماه 1380
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 91,047 ميليون ريال

- بدون احتساب تورم:‌‌ 7,831 ميليون ريال

  


چاپ   ایمیل